Zakres działań

Pracownia architektoniczna dom jednorodzinnyProwadzimy działania, które polegają na:

 

1. Planowaniu i przygotowywaniu inwestycji:

 • oceniamy uwarunkowania i stan istniejący,
 • oceniamy potrzeby, określamy cele i wprowadzamy niezbędne rozwiązania,
 • uzyskujemy warunki techniczne przyłączenia mediów,
 • zajmujemy się uzyskaniem map do celów opiniodawczych i projektowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wykonujemy badania geotechniczne,
 • wstępnie oceniamy koszt inwestycji.

 

2. Projektowaniu inwestycji :

 • wykonujemy koncepcje i wstępne zbiorcze zestawienia kosztów,
 • zajmujemy się realizacją fotorealistycznych wizualizacji komputerowych na bazie profesjonalnego oprogramowania   3D Studio Max wersja 12,
 • wykonujemy projekty budowlane z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
 • realizujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • wykonujemy kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie,
 • zajmujemy się realizacją projektu wykonawczego (wprowadzamy szczegółowe rozwiązania budowlano - instalacyjne),
 • nadzorem autorskim.

Pracownia architektoniczna ręka rysuje budynek 

3. Zastępstwie inwestorskim:

 • prowadzimy czynności inwestora związane z realizacją inwestycji,
 • realizujemy przetargi na prace projektowe i wykonawstwo inwestycji,
 • zajmujemy się nadzorem inwestorskim nad robotami,
 • dokonujemy odbiory robót zanikowych, w tym częściowych i końcowych,
 • finalnie rozliczamy umowy ryczałtowe i umowy rozliczenia powykonawczego.